第一章测试

1、
    A、
    B、
    C、
    D、

2、
    A、
    B、
    C、
    D、

3、
    A、
    B、
    C、
    D、

4、
    A、
    B、
    C、
    D、

5、5t.png
    A、0.1
    B、0.5
    C、0.8
    D、0.9

6、10件产品中有8件正品, 2件次品, 任选2件, 则至少有一件为次品的概率为( ).
    A、
    B、
    C、
    D、

7、5双不同的手套, 任取4只, 则恰有2只配对的概率为( ).
    A、
    B、
    C、
    D、

8、从0,1,2,……9这十个数字中任取一个数字, 有放回地抽取4次, 则4个数字全不相同的概率为( ).
    A、
    B、
    C、
    D、

9、有两个袋子, 第一个袋中有4个白球, 3个黑球, 第二个袋中有4个白球, 2个黑球, 现从第一个袋中任取一球放入第二个袋中, 再从第二个袋中任取一球, 则取出白球的概率为( ).
    A、
    B、
    C、
    D、

10、10t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

11、1tt.png

12、2tt.png

13、3tt.png

14、4tt.png

15、5tt.png

第二章测试

1、1t.png
    A、1
    B、2
    C、3
    D、4

2、2t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

3、3t.png
    A、0.9938
    B、0.9786
    C、0.9876
    D、0.9814

4、
    A、
    B、
    C、
    D、

5、
    A、
    B、
    C、
    D、

6、
    A、
    B、
    C、
    D、

7、
    A、
    B、
    C、
    D、

8、
    A、
    B、
    C、
    D、

9、
    A、0
    B、
    C、
    D、

10、
    A、
    B、
    C、
    D、

11、t1.png

12、t2.png

13、t3.png

14、t4.png

15、假设某种高射炮发射一枚炮弹击中敌机的概率为0.6,若要使敌机被击中的概率不小于0.99,则至少需要6门这样的高射炮同时各发射一枚炮弹.( )

第三章测试

1、
    A、为对立事件
    B、为互斥事件
    C、为相互独立事件
    D、

2、2t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

3、3t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

4、
    A、
    B、
    C、
    D、

5、
    A、
    B、
    C、
    D、

6、二维正态分布随机变量的边缘分布( ).
    A、必为一维正态分布
    B、必为均匀分布
    C、不一定为一维正态分布
    D、由参数确定

7、7t.png
    A、独立同分布
    B、独立不同分布
    C、不独立同分布
    D、不独立也不同分布

8、
    A、
    B、
    C、
    D、

9、
    A、
    B、
    C、
    D、

10、
    A、
    B、
    C、
    D、

11、t1.png

12、t2.png

13、t3.png

14、t4.png

15、t5.png

第四章测试

1、1t.png
    A、1
    B、-1
    C、0
    D、1/2

2、
    A、
    B、
    C、
    D、

3、3t.png
    A、1/2
    B、2
    C、8
    D、6

4、4t.png
    A、11/16
    B、3/4
    C、1/4
    D、1/16

5、5t.png
    A、4
    B、3
    C、2
    D、1

6、6t.png
    A、8
    B、16
    C、28
    D、44

7、
    A、
    B、
    C、
    D、

8、
    A、
    B、
    C、
    D、

9、10t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

10、9t.png
    A、2/3
    B、2
    C、-1/2
    D、3

11、11t.png

12、12t.png

13、13t.png

14、14t.png

15、15t.png

第五章测试

1、
    A、1a.png
    B、1c.png
    C、
    D、

2、2t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

3、
    A、
    B、
    C、
    D、

4、4t.png
    A、
    B、
    C、
    D、

5、
    A、
    B、
    C、
    D、

6、t1.png

7、t2.png

8、t3.png

9、t4.png

10、t5.png

第六章测试

1、1a.png
    A、1b1.png
    B、1b2.png
    C、1b3.png
    D、1b4.png

2、2a.png
    A、2b1.png
    B、2b2.png
    C、2b3.png
    D、2b4.png

3、3a.png
    A、3b1.png
    B、3b2.png
    C、3b3.png
    D、3b4.png

4、4a.png
    A、4a1.png
    B、4a2.png
    C、4a3.png
    D、4a4.png

5、5a.png
    A、5b1.png
    B、5b2.png
    C、5b3.png
    D、5b4.png

6、1c.png

7、2c.png

8、3c.png

9、4c.png

10、5c.png

第七章测试

1、1a.png
    A、1b.png
    B、1b2.png
    C、1b3.png
    D、1b4.png

2、2a.png
    A、2b1.png
    B、2b2.png
    C、2b3.png
    D、2b4.png

3、3a.png
    A、3b1.png
    B、3b2.png
    C、3b3.png
    D、3b4.png

4、4a.png
    A、4b1.png
    B、4b2.png
    C、4b3.png
    D、答案均不正确

5、5a.png
    A、5b1.png
    B、5b2.png
    C、5b3.png
    D、5b4.png

6、1c.png

7、2c.png

8、3c.png

9、4c.png

10、5c.png

第八章测试

1、1a.png
    A、1b1.png
    B、1b2.png
    C、1b3.png
    D、1b4.png

2、2a.png
    A、2b1.png
    B、2b2.png
    C、2b3.png
    D、2b4.png

3、3a.png
    A、3b1.png
    B、3b2.png
    C、3b3.png
    D、3b4.png

4、4a.png
    A、4b1.png
    B、4b2.png
    C、4b3.png
    D、4b4.png

5、5a.png
    A、5b1.png
    B、5b2.png
    C、5b3.png
    D、5b4.png

6、1c.png

7、2c.png

8、3c.png

9、4c.png

10、5c.png

第九章测试

1、
    A、
    B、
    C、
    D、

2、1t.png
    A、1
    B、2
    C、3
    D、4

3、
    A、
    B、
    C、
    D、

4、1t.png
    A、1
    B、-1
    C、0
    D、2

5、
    A、
    B、
    C、
    D、

6、
    A、
    B、
    C、
    D、

7、
    A、
    B、
    C、
    D、

8、
    A、
    B、
    C、
    D、

9、
    A、
    B、
    C、
    D、

10、image.pngimage.png